Regulamin Freemotion Studio Natalia Jękot

UWOLNIJ RUCH

Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. i określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Freemotion Studio Natalia Jękot, w szczególności jako stron Umowy o korzystanie z usług Studia, jednorazowych wejść oraz korzystania z usług na podstawie warunków promocji.

§ 1. SŁOWNICZEK

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:
 1. Freemotion Studio - Natalia Jękot prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Freemotion Studio Natalia Jękot, ul. Kwartowa, nr 16, lok. 22, 31-419 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 9452027545, REGON: 122713079
 2. Placówka Studia - miejsce, w którym świadczone są usługi Studia.
 3. Członek Studia - osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług Freemotion Studio Natalia Jękot oraz wykupiła karnet.
 4. Usługobiorca - Klient korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
 5. Klient - Członek Studia, osoba uprawniona do korzystania z usług Studia bądź osoba korzystająca z usług Studia na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Freemotion Studio Natalia Jękot; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Studia oraz jego oświadczenie o przyjęcie pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
 6. Umowa - Umowa o korzystanie z usług Freemotion Studio Natalia Jękot, na warunkach wynikających z Regulaminu Studia oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
 7. Regulamin Studia - niniejszy Regulamin Freemotion Studio Natalia Jękot.
 8. Karnet - Karnet Miesięczny, Karnet Kwartalny, Karnet Open – abonament uprawniający do korzystania z Zajęć znajdujących się w ofercie Studia.
 9. Karnet Miesięczny - abonament uprawniający do korzystania z 4 albo 8 albo Zajęć znajdujących się w ofercie Studia przez okres 30 dni.
 10. Karnet Kwartalny - abonament uprawniający do korzystania z 12 albo 24 albo Zajęć znajdujących się w ofercie Studia przez okres 90 dni.
 11. Karnet Open - abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z Zajęć znajdujących się w ofercie Studia przez okres 30 lub 90 dni.
 12. Zamrożenie Karnetu Open - czynność dokonana przez obsługę recepcji Studia polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług Studia na nieprzerwalny okres 10 dni w roku kalendarzowym, przy jednoczesnym utrzymaniu członkostwa w Studiu.
 13. Osoby uprawnione do działania w imieniu Studia - Natalia Jękot, a w zakresie zawierania Umów także obsługa recepcji Placówki Studia.
 14. Personel Studia - nauczyciele, instruktorzy, trenerzy, terapeuci obsługa recepcji Studia.
 15. Zajęcia - zajęcia jogi i pilates i inne zajęcia ruchowe prowadzone przez Instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
 16. Strona internetowa - strona internetowa o adresie: www.freemotion.studio
 17. Panel dla Klientów - usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie, podgląd opłaconych karnetów). Dostęp do Panelu jest możliwy poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej. 
 18. Partner Studia/Partner - podmiot umożliwiający Klientom na podstawie odrębnie zawartej umowy, korzystanie z usług oferowanych przez Studio, po uprzednim okazaniu przez Klienta karty wydanej przez Partnera albo alternatywnego potwierdzenia zawarcia umowy z partnerem uprawniającej do skorzystania z usług Studia oraz dokumentu tożsamości.

§ 2. ZAKRES USŁUG STUDIA

 1. Studio świadczy usługi rekreacyjno–sportowe w postaci zajęć z jogi i pilates i innych zajęć ruchowych znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.freemotion.studio
 2. Oferta Studia dostępna jest również w Placówce Studia, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez Personel Studia. 
 3. Klient ma prawo do korzystania z usług Studia na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego Karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług Studia oraz na podstawie odrębnej umowy z zawartej z Partnerami Studia. 
 4. Sprzęt używany w placówce Studia jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla danego typu urządzeń, a Instruktorzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia treningów.

§ 3. CZŁONKOSTWO W STUDIO

 1. Członkiem Studia może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Studia za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego oraz pod warunkiem złożenia wymaganych oświadczeń. 
 3. Podstawą przynależności do Studia jest umowa zawierana na czas określony. Uprawnienia wynikające z Umowy zapisywane są na Karnecie. 
 4. Karnet jest aktywny od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług przez Freemotion Studio Natalia Jękot, na życzenie Klienta Karnet może zostać aktywowany w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 30 dni od zawarcia przedmiotowej Umowy, po upływie 30 dni karnet aktywowany jest automatycznie. 
 5. Umowa zostaje przedłużona na dalszy czas oznaczony, w razie zgłoszenia przez Klienta woli dalszego trwania Umowy przed jej wygaśnięciem oraz wykupienia odpowiedniego Karnetu. Potwierdzeniem przedłużenia Umowy jest stosowny zapis w systemie prowadzonym przez Studio. Po przedłużeniu Umowy Klient ma prawo korzystać z oferty Studia w zakresie wynikającym z zakupionego Karnetu. 
 6. Członek Studia, który wykupił pod rząd minimum 3 karnety Open (1mc) lub 1 karnet Open (3mc) ma prawo jednokrotnego, w roku kalendarzowym Zamrożenia Karnetu Open na nieprzerwalny okres równy 10 dniom, chyba że posiada w stosunku do Studia zadłużenie z jakiegokolwiek tytułu. Zgłoszenie Zamrożenia Karnetu Open przez Klienta musi nastąpić w trakcie aktywności Karnetu za pośrednictwem obsługi recepcji Studia. 
 7. Przez okres Zamrożenia Karnetu Open Członek Studia nie może korzystać z usług świadczonych przez Studio na podstawie Karnetu jednakże zachowuje Członkostwo w Studiu. 
 8. Członek Studia z tytułu Zamrożenia Karnetu Open na okres 10 dni nie ponosi opłat. 
 9. Uprawnienia wynikające z Umowy mają charakter osobisty i nie mogą zostać przeniesione na inną osobę. 
 10. Członkowie Studia są zobowiązani przy każdej wizycie w Placówce Studia do okazania Personelowi Placówki dokumentu tożsamości w celu weryfikacji i rejestracji wejścia na Zajęcia. W przypadku odmowy przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta, obsługa Placówki Studia uprawniona jest do odmówienia wstępu na teren Placówki Studia lub nakazania jego opuszczenia. 

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG STUDIA

 1. Z usług Studia możliwym jest korzystanie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego Karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie zobowiązującym w Freemotion Studio Natalia Jękot cennikiem usług. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Studio po spełnieniu w szczególności poniższych warunków: 
  1. udostępnienia Studio danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Studia (w szczególności poprzez okazanie, a następnie odczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta); 
  2. udostępnienia danych wskazanych w pkt 1 niniejszego ustępu oraz po ich uprzedniej weryfikacji z dowodem tożsamości Klienta przez Personel Placówki Studia przy każdorazowej wizycie Klienta w Placówce Studia, przed rozpoczęciem korzystania z usług oferowanych przez Studio. 
 2. W celu prawidłowego świadczenia usług Studio upoważnione jest do przetwarzania danych osobowych takich jak: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, a także numer telefonu kontaktowego. 
 3. Zakupu usług oferowanych przez Studio dokonuje się za pośrednictwem drogi elektronicznej udostępnionej w Panelu dla Klienta na Stronie internetowej. 
 4. Godziny otwarcia Placówki Studia podane są na Stronie internetowej oraz są dostępne w Placówce Studia. 
 5. Placówka Studia jest nieczynna w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Freemotion Studio Natalia Jękot może podjąć decyzję o otwarciu Placówki Studia w niektóre z tych dni. Placówka Studia może być nieczynna w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Freemotion Studio Natalia Jękot poinformuje na stronie internetowej Studia z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy i ważności Karnetu nie przedłuża się o dni, w których Placówka Studia jest nieczynna zgodnie z zapisem niniejszego ustępu. 
 6. Placówka Studia może zostać zamknięta na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych organów, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 
 7. W sytuacji, gdy zamknięcie Placówki Studia jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w Placówce Studia w miejscu ogólnodostępnym oraz na Stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Placówki Studia, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim. 
 8. Z pomieszczeń, stref i sprzętu znajdujących się w Placówce Studia Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Placówce Studia lub podawanych ustnie przez personel Placówki Studia. 
 9. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia przy użyciu sprzętów znajdujących się w Placówce Studia w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia. 
 10. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Placówki Studia. 
 11. Klient ma prawo zwrócić się do Instruktora Placówki Studia o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania ze sprzętu, wskazówek co do ćwiczeń jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia. 
 12. Zabronionym jest wzajemna pomoc innym uczestników Zajęć, za wyjątkiem pomocy udzielanej na wyraźne polecenie Instruktora prowadzącego Zajęcia. 
 13. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na Zajęcia osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie o istnieniu przeciwwskazań lekarskich do udziału w Zajęciach. 
 14. Klient ma obowiązek poinformować personel Placówki Studia, w szczególności Instruktorów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach, menstruacji. Klienci cierpiący na schorzenia przewlekłe m.in. takie jak cukrzyca, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Placówki Studia oraz korzystać z oferty Studia ze szczególną ostrożnością, stosowanie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia. 
 15. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi Placówki Studia lub pozostałemu personelowi Placówki Studia.
 16. Klienci cierpiący na choroby stóp lub otwarte rany dłoni i/lub stóp zobligowani są do korzystania z własnych mat do ćwiczeń. 
 17. Członkowie Studia mają prawo do korzystania z usług Studia w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów. 
 18. Karnet uprawnia do korzystania z usług oferowanych przez Studio, zgodnie z aktualną ofertą Studia zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną u pracowników Placówki Studia. 
 19. Klienci nie będący Członkami Studia mogą korzystać z usług Placówki Studia po uiszczeniu jednorazowej opłaty za pojedyncze wejście, pod warunkiem, że Studio dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych. Z uwzględnieniem zdania poprzedniego Klienci nie będący Członkami Studia mogą także korzystać z usług Studia, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Freemotion Studio Natalia Jękot. 
 20. Klienci niebędący Członkami Studia mogą korzystać z usług świadczonych przez Studio na podstawie warunków promocji i w zakresie określonych przez te warunki. 
 21. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem, kiedy korzystają z Zajęć. Personel Placówki Studia może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu tożsamości, a w razie odmowy Personel Placówki Studia może nakazać Klientowi natychmiastowe opuszczenie Placówki Studia. 
 22. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Panelu dla Klienta najwcześniej na 30 dni przed terminem danych zajęć. Członkowie Studia mogą zapisywać się na zajęcia wyłącznie w okresie aktywności Karnetu. Członek Studia nie może się zapisać na zajęcia zorganizowanie w przypadku posiadania zadłużenia w stosunku do Freemotion Studio Natalia Jękot wynikającego z zawartej Umowy. 
 23. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej lub na koncie Klienta w panelu dla Klienta oraz dostępny jest w recepcji Placówki Studia. 
 24. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. 
 25. W wypadku wolnych miejsc na dane zajęcia zorganizowane, do udziału w tych zajęciach uprawnieni są również Klienci, którzy nie zapisali się na te zajęcia. 
 26. Klient ma obowiązek poinformować Studio o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej DWUDZIESTO-CZTERO GODZINNYM wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku Studio ma prawo do nałożenia kary umownej określonej cennikiem Studia w wysokości 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych) za każdą nieobecność na zajęciach, którą to karę Klient zobowiązany jest uregulować najpóźniej przy najbliższej wizycie w Placówce Studia. Klient dokonuje zgłoszenia rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach przez Panel dla Klienta. 
 27. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać trzech osób, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia. 
 28. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Studia z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie będą miały możliwości wzięcia udziału w zajęciach zorganizowanych. 
 29. Zalecanym jest udział w Zajęciach z pustym żołądkiem, a zatem nie wcześniej niż po upływie 3 godzin od obfitego posiłku i nie wcześniej niż po upływie 1,5 godziny od niewielkiego posiłku. Podczas prowadzonych Zajęć jogi nie należy spożywać płynów. 
 30. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, niekrępującego ruchów przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń. 
 31. Na zajęciach Jogi ćwiczenia odbywają się boso, na Pilates, BodyCore, Stretching, Trilo chi ćwiczenia odbywają się boso albo w skarpetach, na treningu funkcjonalnym obowiązkowym jest zmiana obuwia na sportowe z białą podeszwą. 
 32. Klient zobowiązany jest po każdych Zajęciach zdezynfekować matę wykorzystywaną do ćwiczeń przeznaczonym do tego celu preparatem pozostającym na wyposażeniu Studia i odłożyć sprzęt wykorzystywany w trakcie Zajęć na miejsce jego przeznaczenia. 
 33. W pomieszczeniach Placówki Studia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów. 
 34. Zabronione jest rejestrowanie obrazu i dźwięku na terenie Placówki Studia bez zgody Freemotion Studio Natalia Jękot. Przed wejściem na salę, gdzie prowadzone są Zajęcia, należy wyłączyć telefon komórkowy albo włączyć tryb bezgłośny wyłączający również wibracje aparatu. 
 35. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Placówce Studia oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Studia, w tym w szczególności ciszy w trakcie trwania Zajęć. 
 36. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Placówki Studia oraz świadczących w Placówce Studio swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego Regulaminu określające zasady korzystania z usług Studia, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie Placówki Studia w ubiorze nieodpowiednim, osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie Placówki Studia. 
 37. Osoby świadczące usługi z zakresu zajęć personalnych nie mogą ich wykonywać w Placówce Studia, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Freemotion Studio Natalia Jękot. Przeprowadzanie zajęć personalnych bez zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalnym i stanowi rażące naruszenie niniejszego Regulaminu. 
 38. Zdjęcia wykonane na terenie Placówki Studia w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Studio wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta mogą zostać wykorzystane przez Studio wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednio przez Klienta. 
 39. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć Placówki Studia jest zabronione. Bez zgody Freemotion Studio Natalia Jękot zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności marketingowo – reklamowej w Placówce Studia.

§ 5. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI

 1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na klucz znajdujących się w Placówce Studia. 
 2. Szatnia Placówki Studia jest wyposażona w szafki zamykane na klucz. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Placówki Studia w danym dniu opróżnić szafkę ze swoich rzeczy i pozostawić kluczyk w drzwiach do szafki. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Studia przez wszystkich Klientów jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta, zamek szafki zostanie otwarty, a zawartość szafki przez 24 godziny będzie znajdowała się w Recepcji Placówki Studia, zaś po upływie wskazanego okresu zawartość szafki zostanie przekazana do biura rzeczy znalezionych. 
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Placówki Studia, w przeciwnym razie Studio nie będzie ponosiło odpowiedzialności za pozostawione w szafce rzeczy. 
 4. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Studia. 
 5. Po skorzystaniu z usług Placówki Studia w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Studio nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6. CENNIK ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

 1. Cennik usług świadczonych przez Studio dostępny jest w recepcji Placówki Studia oraz na Stronie internetowej. 
 2. Klient ma obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu. 
 3. Opłaty określone w Regulaminie uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Freemotion Studio Natalia Jękot.

§ 7. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W przypadku nieopłacenia Karnetu na kolejny okres jego obowiązywania, Freemotion Studio Natalia Jękot ograniczy członkostwo Klientowi poprzez zablokowanie dostępu do Placówki Studia. Klient może zostać powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 2. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Freemotion Studio Natalia Jękot lub osoby przez niego upoważnionej, jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Placówce Studia lub postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 3. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta na adres siedziby Freemotion Studio Natalia Jękot, w przypadku naruszania przez Studio w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ

 1. Studio odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Studio oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Studia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza z wykorzystaniem formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Studia, na piśmie w placówce Studia lub listem poleconym na adres korespondencyjny: ul. Kwartowa 16/22, 31-419 Kraków, 
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Studia lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

§ 9. ZMIANA REGULAMINU

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej Studia, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Placówce Studia. 
 2. W razie zmiany niniejszego Regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu poprzez złożenie na piśmie lub pocztą elektroniczną stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany niniejszego Regulaminu. 
 3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie niniejszego Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany niniejszego Regulaminu. 
 4. Studio ma prawo do zmiany cennika usług oraz zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby instruktora prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i niniejszego Regulaminu.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Freemotion Studio Natalia Jękot z siedzibą w Krakowie ul. Kwartowa, nr 16, lok. 22, 31-419 Kraków, działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (dalej: „Administrator”). 
 2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w niniejszym Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim:(i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii)w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora. 
 4. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta. 
 5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich. 
 6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej Umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu. 
 7. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 
 8. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych w placówce Studia. 
 2. Wszelkie uwagi co do pracy placówki Studia, jego obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na Stronie internetowej Studia, przez pozostawienie pisma w recepcji Placówki Studia, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: my@freemotion.studio
 3. Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu: 
  1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu; 
  2. skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej; 
  3. zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów. 
 4. Freemotion Studio Natalia Jękot informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. 
 5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. 
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują. 
 7. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl. 
 8. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 9. Nowemu Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w przypadku zawarcia Umowy na odległość, w terminie czternastu dni od daty jego zakupu. 
 10. W celu odstąpienia od Umowy, Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć w szczególności zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: my@freemotion.studio
 11. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta do jej uiszczenia, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Studio w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu na wyraźne żądanie Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu. 
 12. Istnieje możliwość wystawiania faktury za zakup Karnetu/wejściówki jedynie po uprzednim poinformowaniu Studia. Dane do faktury należy uzupełnić w Panelu Klienta oraz wysłać prośbę o jej wystawienie na adres mailowy my@freemotion.studio
 13. W celu realizacji uprawnień określonych w niniejszym Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z Freemotion Studio Natalia Jękot za pośrednictwem:
  1. poczty tradycyjnej na adres: ul. Kwartowa 16/22, 31-419 Kraków,
  2. poczty elektronicznej pod adresem: my@freemotion.studio

Regulamin wersja *.pdf

Formularz zgłoszenia reklamacji

Formularz zgłoszenia szkody

Oświadczenie opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy