Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

UWOLNIJ RUCH

Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną sporządzony został na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ma na celu określenie rodzajów i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Freemotion Studio Natalia Jękot poprzez wykorzystanie strony internetowej Studia pod adresem: www.freemotion.studio i udostępnianego w jej ramach Panelu dla Klientów.

§ 1. SŁOWNICZEK

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
 1. Usługodawca/Freemotion Studio/Studio - Natalia Jękot prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Freemotion Studio Natalia Jękot, ul. Kwartowa, nr 16, lok. 22, 31-491 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 6751250232, REGON: 365357280. 
 2. Placówka Studia - miejsce, w którym świadczone są usługi Studia. 
 3. Członek Studia - osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług Freemotion Studio Natalia Jękot oraz wykupiła karnet i legitymuje się Kartą członkowską Studia. 
 4. Usługobiorca - Klient lub inna osoba korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną; 
 5. Klient - Członek Studia, osoba uprawniona do korzystania z usług Studia bądź osoba korzystająca z usług Studia na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Freemotion Studio Natalia Jękot; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Studia oraz jego oświadczenie o przyjęcie pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. 
 6. Umowa - Umowa o korzystanie z usług Freemotion Studio Natalia Jękot, na warunkach wynikających z Regulaminu Studia oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu. 
 7. Karnet - Karnet Miesięczny, Karnet Kwartalny, Karnet Open – abonament uprawniający do korzystania z Zajęć znajdujących się w ofercie Studia. 
 8. Karnet Miesięczny - abonament uprawniający do korzystania z 4 albo 8 Zajęć znajdujących się w ofercie Studia przez okres 30 dni. 
 9. Karnet Kwartalny - abonament uprawniający do korzystania z 12 albo 24 Zajęć znajdujących się w ofercie Studia przez okres 90 dni. 
 10. Karnet Open - abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z Zajęć znajdujących się w ofercie Studia przez okres 30 dni lub 90 dni. 
 11. Zamrożenie Karnetu Open- czynność dokonana przez obsługę recepcji Studia polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług Studia na nieprzerwalny okres 10 dni w jednym roku kalendarzowym, przy jednoczesnym utrzymaniu członkostwa w Studiu. 
 12. Osoby uprawnione do działania w imieniu Studia – Natalia Jękot, a w zakresie zawierania Umów także obsługa recepcji Placówki Studia. 
 13. Zajęcia - zajęcia jogi i pilates i inne zajęcia ruchowe prowadzone przez Instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się. 
 14. Strona internetowa - strona internetowa o adresie: www.freemotion.studio
 15. Panel dla Klienta - usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie, podgląd opłaconych karnetów). Dostęp do Panelu jest możliwy poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej. 
 16. Konto Klienta - zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi w Panelu dla Klientów dostępnych po zalogowaniu; 
 17. Operator Systemu Płatności - podmiot, z którym Usługodawca podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez Studio usług. 
 18. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Studia. 
 19. Regulamin Studia - Regulamin Freemotion Studio Natalia Jękot.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 
 2. Regulamin oraz Regulamin Studia udostępniany jest za pośrednictwem Strony internetowej oraz Panelu dla Klienta w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany. 
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy oświadczenie usług w nim określonych.

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca umożliwia udostępnienie na indywidualne żądanie Usługobiorcy poprzez Stronę internetową wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, obejmujących w szczególności usługi, informacje dotyczące Studia, przedsiębiorcy prowadzącego Studio, profil działalności, formularz rejestracyjny, formularz zapisów na usługi dodatkowe, formularz zgłoszenia reklamacji oraz zgłoszenia szkody oraz informacje kontaktowe, co zapewniają specjalistyczne zakładki. Ponadto Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Panelu dla Klienta. 
 2. Klient chcąc korzystać z usług Studia zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Studia, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez Studio. Szczegółowe warunki korzystania z usług Studia określa Regulamin Studia. 
 3. Z zastrzeżeniem wyłączeń lub ograniczeń przewidzianych w Regulaminie lub Regulaminie Studia, Panel dla Klienta ma na celu umożliwienia rejestracji Klientów, zarządzania Kontem Klienta, zarządzania Umowami Klienta (zakup lub zmiana Karnetu), dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez Studio usługami, zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane, przeglądania historii umów i płatności. 
 4. Świadczenie przez Usługobiorcę usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Strony internetowej, Panelu dla Klienta, umożliwieniu dokonania zakupu Karnetu, uiszczenia innych opłat z wyłączeniem przewidzianej Umową kary umownej, zarządzania Kontem Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa obowiązujący w Studio cennik usług. 
 5. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej, dostępnych na niej formularzy, Panelu dla Klienta. 
 6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli. W przypadku trwałego zamknięcia Konta Klienta (usunięcie) rozwiązuje się umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną. 
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Strony internetowej, Panelu dla Klienta Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: 
  1. połączenie z siecią Internet; 
  2. system operacyjny z rodziny: Windows, Android, iOS; 
  3. dowolna przeglądarką obsługująca HTML5. 
 2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony internetowej, Panelu dla Klienta i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych drogą elektroniczną usług. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, Panelu dla Klienta, w tym zmiany ich interfejsu. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług. 
 4. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Usługobiorcą po upływie czasu nie krótszym niż 14 dni od chwili dokonania przez Usługobiorcę ostatniej czynności przy wykorzystaniu Panelu dla Klienta.

§ 5. TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Panelu dla Klienta. 
 2. W razie uzyskania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.

§ 6. ZASADY KORZYSTANIA Z PANELU DLA KLIENTA

 1. Panel dla Klienta składa się z następujących funkcjonalności: 
  1. rejestracyjnej służącej do rejestracji Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych; 
  2. do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta; 
  3. zarządzania Kontem, gdzie Klient może aktualizować informacje o sobie; 
  4. zarządzania Umowami, gdzie Klient może zakupić Karnet lub go zmienić; 
  5. płatności, gdzie Klient może dokonywać płatności za płatne usługi wynikające z Umowy; zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane; 
  6. Historii Konta, gdzie Klient może przeglądać historię zakupów Karnetów i płatności; 
  7. odzyskania hasła do Konta w przypadku jego utraty. 
 2. Założenie Konta przez Klienta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Panel dla Klienta. Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Następnie Klient składa oświadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód. Panel dla Klienta wskazuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług. Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym pełne i prawdziwe dane. 
 3. Założenie Konta Klienta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia i korzystanie przez nią z usług Studia, jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 2 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Studia prawidłowo wypełnionego i podpisanego wymaganego oświadczenia przedstawiciela ustawowego. Klient, który nie ukończył 18 roku życia, po uzupełnieniu danych wskazanych w ust. 2 powyżej może rozpocząć korzystanie z usług Studia po doręczeniu do Studia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe przedstawiciela ustawowego w zakresie określonym w tym formularzu. 
 4. Po wypełnieniu formularza (po wprowadzeniu danych Klienta, o którym mowa w ust. 3 powyżej), na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, do Klienta zostanie wysłany e-mail z informację o aktywowaniu Konta Klienta. 
 5. W celu zalogowania się do Panelu dla Klienta należy w odpowiednich polach podać adres e-mail (który jest loginem do konta) podany przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz wpisać podane podczas rejestracji hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj mnie”. 
 6. Po zalogowaniu do Konta, Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem w sposób i w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 3-7 niniejszego paragrafu. 
 7. Zakończenie korzystania z Panelu dla Klienta następuje poprzez wylogowanie. Klient może w każdym momencie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta poprzez złożenie żądania jego usunięcia, w takim przypadku Konto Klienta zostanie usunięte na koniec aktywności Karnetu, a w przypadku braku aktywnego Karnetu – niezwłocznie. 
 8. Usługodawca może odmówić świadczenia usług w tym świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Studia, a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu Studia lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych przedstawiciela ustawowego. 
 9. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta w następujących przypadkach: 1) Klientowi, który nie zakupił Karnetu w okresie ostatnich 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym ostatni raz kupił Karnet. 2) Klientowi, który nigdy nie zakupił Karnetu, a posiada Konto Klienta, jeżeli w okresie pierwszego miesiąca nie zakupił Karnetu lub nie skorzystał z usług Studia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Konto Klienta ulega usunięciu. 
 10. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Panelu dla Klienta, w szczególności poprzez podanie przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze. 
 11. Zasady składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy od świadczenia usług przez Studio określa Regulamin Studia.

§7. ZASADY KORZYSTANIA Z FORMULARZY DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. W ramach Strony internetowej Usługodawca udostępnia formularz rejestracyjny, formularz zapisów na usługi dodatkowe, formularz zgłoszenia reklamacyjny oraz zgłoszenia szkody. 
 2. Usługodawca na Stronie internetowej zamieszcza formularz zgłoszenia reklamacji oraz formularz zgłoszenia szkody. W celu zgłoszenia reklamacji bądź zgłoszenia szkody, Usługobiorca winien podać we właściwym formularzu wymagane dane, a następnie wysłać zgłoszenie. Rozpatrywanie zgłoszeń odbywa się na zasadach określonych w §8 Regulaminu.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma w recepcji Studia, poprzez formularz reklamacyjny dostępny na Stronie internetowej bądź poprzez przesłanie listem na adres: Freemotion Studio Natalia Jękot, ul. Kwartowa, nr 16, lok. 22, 31-419 Kraków, z dopiskiem "Reklamacja" albo drogą elektroniczną na adres my@freemotion.studio
 2. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Studio powinno odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek. 
 3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej do 14 dni od otrzymania wniosku, na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń. 
 4. Informacje na temat pozasądowych metod rozstrzygania sporów zawiera Regulamin Studia.

§ 9. ZMIANA REGULAMINU

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Placówce Studia. 
 2. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi w formie Panelu dla Klientów następuje ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu) poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu. 
 3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu. 
 4. Studio ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby instruktora prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

§ 10. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Freemotion Studio Natalia Jękot prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Freemotion Studio Natalia Jękot, ul. Kwartowa, nr 16, lok. 22, 31-419 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 9452027545, REGON: 122713079 (dalej: „Administrator”). 
 2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 3. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta. 
 4. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich. 
 5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu. 
 6. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 
 7. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy.

§ 11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Strony internetowej, Panelu dla Klienta z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Studio lub Usługodawcę. 
 2. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Usługodawcy oraz Klienta lub Nowego Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Studio informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient i Nowy Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami. 
 3. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielemFreemotion Studio Natalia Jękot za pośrednictwem: 
  1. poczty tradycyjnej na adres: ul. Kwartowa, nr 16, lok. 22, 31-419 Kraków; 
  2. poczty elektronicznej pod adresem: my@freemotion.studio.
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wersja *.pdf